15 Eylül 1910 – Osmanlı Sosyalist Fırkası Kuruldu

Osmanlı Sosyalist Fırkası, II. Meşrutiyet döneminde İstanbul’da kurulan siyasal parti. Türkler tarafından kurulan ilk sosyalist partidir.

Osmanlı topraklarında yaşayan Bulgar, Rum ve Ermeniler arasında yaygın olan sosyalist düşünceler Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra Türk aydınları arasında da gelişme olanağı buldu. Şubat 1910’da İştirak dergisini yayınlamaya başlayan Hüseyin Hilmi’nin girişimleri sonunda Eylül 1910’da Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu. Partinin kuruluş ve yönetiminde Baha Tevfik, Sosyalist gazetesi sahibi Namık Hasan, Hamit Suphi ve İnsaniyet gazetesi sahibi İbnüttahir İsmail Faik de görev aldı. İştirak’ın kapatılma olasılığına karşı İnsaniyet ve Medeniyet adlı yayın organları için de ruhsat alan Osmanlı Sosyalist Fırkası bilinen anlamda bir sosyalist parti değildi; yayın organlarında sosyalist kuramla ilgili yazılardan çok, muhalefetteki Prens Sabahaddin’in bireysel girişimciliği savunan tezlerine yakın yazılar yer alıyordu.

Sada-yı Milliye gazetesi yazarlarından Ahmet Samim’in öldürülmesinden (1910) sonra özel bir sayı yayımlayan İştirak’ın sert bir eleştiri kampanyası başlatması, partinin çalışmalarından hoşnut olmayan İttihat ve Terakki’nin tutumunu daha da sertleştirmesine yol açtı. Bunun üzerine Osmanlı Sosyalist Fırkası, bütün muhalefeti bünyesinde bulundurmaya çalışan Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile dayanışma içine girdi. Bu arada eski Jön Türklerden Dr. Refik Nevzat Paris’ten Hüseyin Hilmi ile ilişkiye geçerek Avni Kemal, Fuad Nevzat, M. Zeki ve Kadri Hoca ile birlikte örgütün Paris şubesini kurdu (Eylül 1911). Beşeriyet adlı bir gazete yayımlayan bu şubenin çalışmaları oldukça sınırlı kaldı. Öte yandan Hüseyin Hilmi’nin II. Enternasyonal ve Fransız sosyalist önder Jean Jaurés ile kurduğu ilişkiler de ileriye götürülemedi.

Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinden (1913) sonra İttihat ve Terakki bütün muhalefeti sindirmeye yönelince, Osmanlı Sosyalist Fırkası da baskılarla karşılaştı. Yurt dışında bulunan Hüseyin Hilmi dönüşünde tutuklanarak Sinop’a gönderildi ve Mondros Mütarekesi’ne (1918) değin çeşitli yerlerde sürgünde kaldı. Bu dönemde partinin çalışmaları da kesintiye uğradı. Mütarekeden sonra İstanbul’a dönen Hüseyin Hilmi 1919’da, Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın devamı niteliğinde Türkiye Sosyalist Fırkası’nı kurdu.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.