Gül Bilbil Destanı – Gül Bülbül Destanı

gulYedi yaşına gelen şehzade, babasının kendisi ile yaşıt kölesi Zelili ve vezir oğlu Sala, Molla Galandar adlı hocaya verilirler. Bir cuma günü Molla Galandar kendilerini azat edince Bilbil, arkadaşlarını çeşitli meyvelerin, çiçeklerin olduğu bağlarına davet eder. Bağda dolaştıklan sırada Bilbil’i kaybederler. Daha sonra onu bulduklarında havuzbaşında oturduğunu görürler. O ana kadar yeşil asalı bir ihtiyar (pir), ona “asasını tutmasını” söyler ve bir anda kendilerini Dilaram Bağı’nda bulurlar. Oradaki imarete giren Bilbil, duvarında bir peri kızı sureti görür ve hemen aşık olur. İhtiyar Bilbil‘e “bu kızın İran Vilayetinin padişahı Şaalican‘ırı en küçük kızı olduğunu; bu resmi yaptıran İstanbul padişahının da bu kıza aşık olduğunu” söyler. Yine asaya tutunarak geriye dönerler.

Tekrar okula başlarsa da, hocası Galandar. ondaki değişikliği farketmiş; “bir peri kızına aşık olduğunu” babasına söylemiştir. Buna karşı çıkar Nasır,yine de Gül’ün bulunması için atlılar salar herbir tarafa. O yörede bütün tarih kitaplarını okumuş birisi saraya gelerek padişaha “Gül’ün İran vilayetinde. buradan 500 yıllık uzaklıktaki Şehr-i Sınafam’da oturduğunu”söyler.

Her ne pahasına olursa olsun Gül’ü bulmaya’yemin eden Bilbil, Zelili. Sala, Molla Galandar‘ı alarak yola çıkar. Yedi yıl yürüdükten sonra İstanbul‘a gelirler. Orada “İstanbul padişahının da Gül’e aşık olduğunu; ancak Şaalican’ırı, üç şehrini de ele geçirmeyi başarana kızını vereceğini” duyan Bilbil, İstanbul’u alır. Orada kaldığı üç ay boyunca her gün Dilaram Bağı’na. Gül’ün resmine bakmaya giderse de, bu ona yetmez, İstarıbul’u, şahın kızı Aycemal ile evlerıdirdiği Molla Galandar’a bırakır ve yollara düşer.

Bir müddet sonra Nil Denizi’ne gelirler. Su yüzünde kırk gün salla gittikten sonra Kuvhı Salar Dağı’na gelirler. Bu dağın her tarafı altından olup, padişahı Güneabi adlı bir kız olan şehr-i Talusı‘nın sınırları içindedir. Güneabi. Bilbil’in neden buraya geldiğini öğrenince “bu dağdaki mağaralardan biri olan Kelezov’ın ağzındaki kara ejderhayı öldürürse, Gül’ü bulmasına yardım edeceğini” söyler. Sala Bey bu işi başarır ve Güneabi ile evlenir. Yola devam eden Zelili ile Bilbil, bir menzile gelirler. Orada birbiriyle dövüşen iki ejderhadan kara renkli olanını öldürürıce, ak ejderha onları evine davet eder. Ejderha Zavkumar’ın yerinde Aysülüv adlı bil’ peri kızı görürler. Zelili ona asık olur ve beraberinealarak Bilbil ile tekrar yola çıkarlar. Giderek Şabaz Hanı Adil’in ülkesine ulaşırlar. Padişah buraya geliş sebebini öğrerıdiği Bilbil’e “Gül’ün, İran perilerinin padişahı olan Şaalican’ın kızı olduğunu, şimdiye kadar hiçbir yiğidin gerçekleştiremediği üç şartını gerçekleştirebilirse ona kavuşacağını” ifade eder. Zelili ile Aysülüv’ün nikahlandığıgece Bilbil’in düşünde yeşil asah, kendisinin Hz. Ali olduğunu söyleyen bir onu, Gül’ün gezindiği Sınafam Bağı’na götürür. Yanına gelen Gül “Şabaz Han Adil’in ülkesindeki Şah Emir Arzarn.medresesinde okuyan yeğeni Salım’in onu kendisine ulaştıracağım”söyler. Sınafam Bağı’nda buluşan ve Şaalican’ı razı ederek evlenen Bilbil ile Gül, çok mutludurlar. Ancak “çok uzun süredir ailesinin kendisinden, kendisinin de ailesinden haber alamadığını” düşünen BilbiL, fikrini Gül’e açar. Şaalicarı’ın izin vermesi üzerine hazırlanan mücevherlerle süslü tahtları üzerinde geri dönmeye koyulurlar; Şabaz Han Adil’in ülkesinden Zelili ile Aysülüv’ü.. Şehr-i Talusı‘dan Sala ile Güncabi‘yi; İstanbul’dan da Molla Galandar ile Aycemal‘i alarak Turan Ülkesi‘ne dönerler.

Babası Nasır, yıllar sonra kavuştuğu oğlunu sağ salim karşısında görünce çok sevinir ve oğlu ile gelini için kırk gün kırk gece düğün yapar.

Not:
“Gül Bülbül Hikayesi”, Türk dünyasının hemen her tarafında rastlanılan anlatılarımızdan birisidir. Uygurlar’da “Kızıl Gülüm”, çağatay sahasında Nevruz Şah, Anadolu’da “Nevruz Bey” adıyla yaygın olan bu hikaye Türkmenistan sahasında “Gül Bilbil Destanı” diye bilinmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Nerin KÖSE‘nin Milli Folklor Dergisinde yayınlanan çalışmasını ve folklorik bir çok çalışmayı Çukurova Ünversitesinin Türkoloji sitesinden inceleyebilirsiniz Nitekim ihtiyarın dediklerini yapan Nasır dokuz ay sonra bir erkek evlada kavuşur. Kırk gün kırk gece toy yapan padişah, oğlunun adını Bilbil koyar. Rüyasını yorumlayan dervişe de kırk tane at hediye eder. .
Rüyayı yorumlayan bir ihtiyar, padişaha “eve gidince karısıyla yatarsa bir oğlu olacağını, adını Bilbil koymasını; bu oğlanın yedi yaşına gelince bir peri kızına aşık olacağını” söyler.

Turan ülkesinin padişahı Nasır, malını, tahtını bırakacak bir oğuldan yoksundur. Bir gün rüyasında “bir bağda kırmızı bir gülün açıldığını; üstünde güzel sesli, güzel yüzlü bir bülbülün öttüğünü” görür.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.