TTB: ”Hekimlerin Randevu Aralıklarının Düzenlenmesine İlişkin Hukuki Bilgi Notu”Yayımladı

TTB, randevu aralıklarına dair açıklamasında “Tanı ve tedavi süresine uygun randevu aralıklarının talep edilmesi ve idare tarafından da bu talebin yerine getirilmesi gerekir.” diye belirtti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), randevu aralıklarına dair açıklamasında “Tanı ve tedavi süresine uygun randevu aralıklarının talep edilmesi ve idare tarafından da bu talebin yerine getirilmesi gerekir.” diye belirtti.TTB açklamasnda; ”Ordu’dan bir meslektaşımızın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendisi adına verilen randevular arasındaki sürenin on dakikadan daha az olmaması ve ek (yedek) randevu açılmaması talebiyle yaptığı başvuru, Sağlık Bakanlığı tarafından zımnen reddedilmiştir.


Meslektaşımızın bunun üzerine idare mahkemesinde açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin yanı sıra; mevzuat hükümleri uyarınca randevu aralıklarının davacı hekim tarafından oluşturulup başhekimlikçe onaylandığı hususunun davalı idarelerce ortaya konulamadığı ve ek randevu uygulamasının da yasal dayanağı bulunmadığı belirtilmiştir. ”


“Bu kararı hekimlerin randevu aralıklarını ve ek randevu belirleme hakkını gözetmesi açısından önemli ve kıymetli buluyoruz” denilen açıklamada randevu sistemine dair farklı mahkemelerin verdiği ayrı kararların yol açtığı sorunlara değinildi.

TTB, 2021 yılında MHRS randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesi ve hekimlerden günde 90’dan fazla hastayı muayene etmesinin istenmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazmış, beş dakikalık bir sürenin yeterli olmayacağı, özen eksikliği ile tıbbi uygulama hatalarına yol açacağına dikkat çekmişti. Yazıda uygulamanın hekimler için şiddetin artması ve tatmin duygusunun zedelenmesi, hastalar için de yeterli ve nitelikli tanı ve tedaviye ulaşamama sonuçlarını doğurduğu da kaydedilmişti. Yazıda randevu altyapısının bilimsel gereklere uygun hale getirmesi ile performans uygulamasının sonlandırılmasının birlikte ele alınması gerektiği de vurgulanmıştı. Ancak bazı hastanelerde hekimlerin rızası dışında ek randevu oluşturulması ve ek randevu alan hastaların muayene edilmesi için idareler tarafından hekimlere soruşturma açılması gibi uygulamalar yaşanmıştı.
TTB, MHRS ile on dakika arayla iki hastaya randevu verilmesi işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle 2021 yılında dava açmıştı. Eskişehir İdare Mahkemesi tarafından görülen davada TTB’nin talebi haklı bulunmuş ve 9 Aralık 2021 tarihinde; bu randevu sisteminin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.Daha sonra ise İl Sağlık Müdürlüğü yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara itiraz etmiş ve Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından bu karar kaldırılmıştı.
TTB, TTB, aynı talebi içeren bu iki davada farklı kararla karşılaşılmasının yarattığı sorunlara değinerek ”Bursa Bölge İdare Mahkemesi kararında da “MHRS üzerinden on dakikada iki hastaya randevu verilmesi uygulamasının sistem üzerinden randevu alamayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişim hakkının sağlanması amacıyla yapılmış teknik bir düzenleme ve ilk muayene süresi olarak düşünülmesi, gerek -ilk muayene- süresini gerekse yapılacak tetkik ve tahlillerin sonucunun hekime gösterilmesi sırasındaki -tedavi planlama- süresini (5 veya 10 dakikaya bağlı kalmaksızın) her hastanın durumuna göre belirleme hakkının Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi hükümlerine göre ilgili hekime ait olduğu, bu uygulama ile ortaya çıkan sorunların hastane yönetimi, hekimler, Sağlık Bakanlığı, tabip odaları ve sağlık sendikalarının işbirliği ile sağlık hizmetinin gereklerine göre mutabakatla çözümlenebileceği kuşkusuzdur” denilmektedir. Ancak bakanlık bu güne kadar ne hekimlerle ne de hekimlerin meslek örgütüyle bu konuda işbirliği içine girmiştir.”

”Hekimlerce görev yaptıkları hastane başhekimlikleri ile görüşüp uzmanlıkları da gözetilerek tanı ve tedavi süresine uygun randevu aralıklarının talep edilmesi ve idare tarafından da bu talebin yerine getirilmesi gerekir.”dedi.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.