Özel Muayenehaneler Kapatılıyor Mu?

Yurt genelinde yasal, ruhsatlı ve izinli tüm muayenehanelerin ‘’Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’’te yapılan değişiklik gereği, Sağlık Bakanlığı’nın fiziki şartlarını yerine getirmediklerinden kapatılma durumu ile karşı karşıya kaldıkları bildirildi.

Türk Tabibler Birliği (TBB)’nde basın toplantısı düzenlendi. TTB ve Meslek örgütleri adına konuşma yapan TTB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Arzu Erbilici, yönetmelik gereğince, muayenehanelere dayatılan fiziki koşulların düzenlenmesi için 3 Ağustos 2011’in son gün olduğunu bildirdi. Yönetmelikle, serbest meslek icra etme haklarının elinden alındığını, muayenehane, poliklinik, laboratuar ve müesseselerin tekelci sağlık sermayesine kurban edildiğini ifade etti.

Erbilici, yönetmelikte yapılan değişiklikle muayenehanelere fiziki standartlar için verilen geçiş süresinin 4 Ağustos’ta dolacağını ve bu şartları taşımayan muayenehanelerin fiilen kapatılacağı, yeni muayenehane açılmasının da merkezi olarak Sağlık Bakanlığı iznine tabi olacağını söyledi. Yine müstakil biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuarları, görüntüleme merkezleri, nükleer tıp ve fizik tedavi merkezlerinin açılmasına, planlama ilkesi gereğince 6 Ocak 2011’den itibaren yılda bir kez ilan edilecek olan açık yerlere, kura sonucu izin verileceğini, boş pozisyonlara ve halen mevcut olan bu kuruluşlarda çalışacak hekimlerin kadrolarını da Planlama ve İstihdam Komisyonu’nun belirleyeceğini söyledi.

Erbilici, Hekimlerin “mesleklerini herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın bağımsız-serbest icra etme haklarının ellerinden alındığını’’ öne sürdüğü konuşmasına “Açık olan şudur ki; muayenehane ve küçük hekim kuruluşlarına yönelik saldırı, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir parçası ve gereğidir ve Başbakan’ın veya Sağlık Bakanı’nın kişisel yaklaşımlarından, halkçı anlayışlarından değil; sağlıkta sermayeye teslim olmuş hükümetin gözü kara tutumundan kaynaklanmaktadır. Muayenehanelerin kapatılması, yalnızca mesleklerini muayenehane hekimliği yaparak sürdüren hekimlerin değil, tüm hekimlerin sorunudur. Çıkarılan yönetmelik ve düzenlemeler ile hekimlerin mesleklerini özgürce ve sağlık tekellerine hükmeden yerli ve uluslararası sağlık sermayesinden bağımsız olarak yapabilme hakkı, olanakları ve ortamı tamamen yok edilmektedir. Gelinen noktada 4 Ağustos 2011 tarihinde tüm yurtta yasal, ruhsatlı ve izinli tüm muayenehaneler, yönetmelik gereği Sağlık Bakanlığı’nın zorladığı fiziki koşulları yerine getiremediğinden dolayı kapatılma durumu ile karşı karşıyadır. Aynı binada, yalnızca muayenehane hekimliği yapan hekimin muayenehanesi kapatılırken, diğer meslek gruplarının çalışmalarını sürdürmeleri ayrımcılığın açık göstergesidir.” dedi.

Erbilici, mesleklerini serbest olarak icra etme haklarından vazgeçmeyeceklerini; yeni laboratuvar, müessese ve polikliniklerin açılmasını olanaksız hale getiren ‘planlama’ olarak tanımlanan uygulamadan ve mevcutların çoğunun kapanmasına yol açacak olan yeniden ruhsatlandırılma işleminden vazgeçilmesini istediklerini; Mesleklerini bağımsız olarak sürdürebilmek için muayenehanelerin kapatılmamasını ve açılmayı zorlaştırıcı, engelleyici hükümlerin kaldırılmasını ve açılmış, ruhsatlandırılmış muayenehaneler için ek koşulların getirilmemesini, ayrıca Avrupa başta olmak üzere tüm gelişmiş ve modern ülkelerde olduğu gibi muayenehanelerin açılması ve denetlenmesinin tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin görüşü doğrultusunda, meslek kuruluşlarının da içinde yer alacağı kurullarla yapılmasını ve hızla bu yönde bir yönetmelik düzenlenmesinin yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Yoruma kapalı.