Teröristleri İhbar Edene Ödül Resmi Gazete’de

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçluları ihbar edenlere verilecek ödül hakkındaki yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge’nin “Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar” bölümünde, “Bu Yönetmeliğin amacı, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasında etkinliği artırmak için, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenlemektir” ifadesi yer aldı.

Genelgede, ödül verilmesinde esas alınacak ilkeler ise şu şekilde sıralandı:

Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için; Aydınlatılmasına yardımcı olunan suçun, 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması,

Verilen bilginin, suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması,

Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması gerekir.

Ödüllendirme, Ödül Komisyonu tarafından tespit ve ilan edilen ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç ve failler hakkında yapılır.

Suçun aydınlatılmasına yönelik bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için, daha önce terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından temin edilmemiş olması gerekir. Ödüllendirme için, ödüllendirilecek kişinin talebi şarttır. Bu talepler, yardımcı olanın başvurusunu alan kurumlarca tutanağa bağlandıktan sonra il emniyet müdürlüklerine gönderilir.

Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz.

ÖDÜL MİKTARI

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı; sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak Ödül Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak bu miktar 200 bin Türk lirasını geçemez. Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına kadar artırılabilir. Bu fıkradaki parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesaplamada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Bir şahıs, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilir.

Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’nın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü’nün belirleyeceği 3 üye, Jandarma Genel Komutanının belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşacak.

İHA

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.