Türkiye Uzay Ajansı Kararnamesinde Değişiklik

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

“52 numaralı” Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan maddelere göre uzaman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Ajans bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak.

Yayımlanan maddeler şu şekilde;

TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESi

Kararname Numarası: 52

MADDE 1- 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu madde ile Ajansa verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.”

MADDE 2- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Uzman istihdamı

MADDE 9/A- (1) Ajansta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi uyarınca Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.”

MADDE 4- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm bulunmayan hallerde, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Ortak Hükümler” başlıklı Ellibeşinci Bölümü hükümleri uygulanır.”

MADDE 6- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Türkiye Uzay Ajansı bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Uzay Ajansına Başkan olarak atanmış personel, atandığı tarihten geçerli olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen Başkan unvanlı kadroya başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi ile ihdas edilen memur kadrolarına, 31/12/2020 tarihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine göre belirlenen atama sayısı sınırı aranmaksızın, açıktan veya naklen atama yapılabilir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen memur kadrolarına, 31/12/2020 tarihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine göre belirlenen atama sayısı sınırı aranmaksızın, açıktan veya naklen atama yapılabilir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

21 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar şu şekilde:

Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20), Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3), Memur (10), Sekreter (6).

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.