Yeni Askerlik Kanunu Kabul Edildi

TBMM Genel kurulunda yeni askerlik kanunu kabul edildi. Fakülte ya da yüksekokul mezunu kadın ve ya erkekler, gerekli şartları taşımaları hallerinde muvazzaf subay olmak için başvurabilecek. Milli Savunma Bakanı askeri adalet müfettişince düzenlenen evrakı inceledikten sonra soruşturma yapılması için izin verilmesine disiplin cezası tayinine karar verebilecek. Soruşturma yapılmasına gerek görmediği hallerde ise düzenlenen evrakı işlemden kaldırabilecek.Milli Savunma Bakanının soruşturma açılması için gerekli gördüğü evrak gereği yapılmak üzere ilgilinin görevli bulunduğu en yakın askeri mahkemenin savcısına gönderilecek.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre askeri savcı tarafından iddia düzenlenmesi halinde, iddianamenin kabulü ya da iadesi konusunda karar verilmek üzere soruşturma evrakı ve düzenlenen iddianame Askeri Yargıtay’a gönderilecek. Askeri Yargıtay’ın belirleyeceği daire iddianamenin kabulüne veya iadesine karar verecek.

Askeri hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapacak.  Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyecek, genelge gönderemeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Askeri hakimler azlolunamayacak.

Askeri mahkemelerin görevine giren suçüstü halleri dışında suç işlediği ileri sürülen askeri hakimler yakalanamayacaklar, üzerleri, araçları ve konutları aranamayacak, sorguya çekilemeyecek. Ancak durum Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilecek. Askeri hakimlere hiçbir şekilde askeri görev verilemeyecek.

Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları 1. derecenin son kademesine kadar yükselebilecekler.

 4 Yıllık Fakülte ve Yükseksekokul Mezunları Muvazzaf Subay Olabilecek

En az 4 yıllık fakülte ya da yüksek okulu bitiren kadın ve ya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar 27 yaşından, lisansüstü öğrenimini yapmış olanlar ise 32 yaşından

büyük olmamak şartıyla TSK tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa atanabilecek.

Fakülte ya da yüksekokullarını bitirip TSK’da askerlik hizmetine başladıklarında 27 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmayanlar muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler muvazzaf subaylığa atanabilecekler. Bunlardan, terhislerinin ardından başvuranlar ile askerlik hizmeti sırasında veya terhislerinin ardından fakülte veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da subaylığa atanabilecek. Subaylığa atananlar, askeri eğitimin ardından  bir yıllık deneme süresine tabi tutulacak. Eğitimde başarısız olanlar ve TSK’ya uyum sağlayamayanların TSK ile ilişikleri kesilecek. Devletin bu sürede yaptığı masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil edilecek. Muvazzaf subayların mecburi hizmet süreleri 15 yıldan 10 yıla indirildi.

Yeni askerlik kanunun da subayların özlük haklarıyla ilgili ayrıntılı düzenlemeler de yer alıyor.

Fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden subay olarak atanmak üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan aynen yararlandırılacak.
Terörle mücadele kapsamında aylık bağlanan TSK personelinin unvan ve rütbeleri görevdeki emsallerinin unvan ve rütbelerine yükseltilecek. Haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan ve rütbe esas alınacak.

Uzman jandarmalar da 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselebilecek.
Ortaokul, lise ve dengi öğrenim düzeyine sahip uzman jandarmaların intibak işlemlerinden kaynaklanan hak kayıplarını önlenmesine ilişkin bir önerge kabul edildi.
Uzman erbaşların her yıl 45 gün izin alma hakları olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak.

Kabul edilen bir önergeye göre, askerlik çağına girdikten sonra mahkemece resmi hastane kayıtları esas alınarak yapılan yaş düzeltmeleri de askerlik işlemleri sırasında dikkate alınacak.

TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanı’na danışmanlık yapmak üzere sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar ”Genelkurmay Başkanı danışmanı” çalıştırılabilecek. Diğer kamu personellerinde olduğu gibi TSK personeli de 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselebilecek.

Yıpranma tazminatından uzman jandarmalar da yararlanabilecek. Uzman jandarmalardan 2 yıllık yüksekokulu tamamlayanlara bir kademe, 3 yıllık yüksek öğrenimini tamamlayanlara 2 kademe, 4 veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlara ise 1 derece verilecek. Uzman jandarmalar için uygulanacak azami ek gösterge rakamı 2 bin 200 olacak.

Askerlik yükümlülüğünü kısa dönem er olarak yerine getirenlerle, erbaş ve er olarak yerine getirenlerden fakülte ya da yüksekokul bitirenler de sözleşmeli subay olarak istihdam edilebilecek.

Harp Akademilerinde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli sivil öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile diğer hak ve yükümlülükler açısından TSK’da görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri uygulanacak. Bu öğretim elemanları, TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi yararlanabilecek, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanacak.

Hastaların GATA’dan  yararlanma oranı yüzde 5’den yüzde 10’a çıkarıldı. Genelkurmay Başkanlığı, bu oranı artırabilecek.

Bedelli askerlikte, temel askerlik eğitimi yapmış olup da ilgili yasadaki yurtdışında bulunma süresini tamamlayamadığı, yurtiçinde bulunanlar için de taksitini ödeyemediği için bedelli hakkından yararlanamayanlar da bedelli kapsamına alındı.

TBMM Başkanıvekili Sadık Yakut, yapılan oylamada tasarının kabul edilmesinin ardından birleşimi yarın  saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.